وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 گزارش تصویری از مصاحبه آقای دکتر احسان یمینی (استاد گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی توس) با روزنامه شهرآرا
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/03/21

افتخاری علمی، پژوهشی و اجرائی برای موسسه آموزش عالی توس
 گزارش تصویری از مصاحبه آقای دکتر احسان یمینی (استاد گروه مهندسی عمران موسسه آموزش عالی توس) با روزنامه شهرآرا
 به عنوان مدیر پروژه کارگاه اجرائی پل های بزرگ مصلی مشهد
 شنبه 10 خردادماه 1399
( گروه عمران و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
پل مصلی.mp4 6.4 مگابایت دانلود