وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری جلسه دفاع آنلاین دانشجویان کارشناسی ارشد عمران - با همکاری معاونت های آموزشی، پژوهشی و انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس - پنجشنبه 99/2/25
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/02/28

گزارش تصویری از برگزاری جلسه دفاع آنلاین دانشجویان کارشناسی ارشد عمران - با همکاری معاونت های آموزشی، پژوهشی و انفورماتیک
موسسه آموزش عالی توس - پنجشنبه 99/2/25