وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار آموزشی تفسیر نتایج آزمایش های مکانیک خاک
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/07/30

وبینار آموزشی تفسیر نتایج آزمایش های مکانیک خاک

در راستای تقویم آموزشی تهیه شده، مدیریت آموزش، توسعه و و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان با مشارکت گروه تخصصی عمران برگزار می کند؛

عنوان: وبینار آموزشی تفسیر نتایج آزمایش های مکانیک خاک

مدرسین:
دکتر مسعود خبازیان
دکتر معین خبازیان

زمان:
پنجشنبه یکم آبان ماه ۹۹ ساعت ۹ صبح

 لینک ورود:
Https://vc.nezammohandesi.ir/mec-khak/

شرکت در وبینار رایگان و نصب برنامه Adobe connect الزامی می باشد.

منبع: مدیریت آموزش، توسعه و پژوهش سازمان واحد ارتباطات

 

 t.me/nezammohandesikho
 Instagram.com/nezammohandesi.ir.ro