وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه متقاضیان وام شهریه دانشجویی برای نیمسال اول 99-98
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 98/07/18

قابل توجه کلیه متقاضیان وام شهریه دانشجویی برای نیمسال اول 99-98 : با توجه به ایرادی که در سامانه ثبت نام وام ایجاد شده و در حال بررسی و پیگیری برای رفع نقص می باشد، لذا کلیه متقاضیان وام شهریه جهت ثبت نام حضوری و درخواست کتبی باید از تاریخ ۱۸ الی ۲۲   به واحد امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس مراجعه نمایند.  (امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس)