وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز: خبرهای خوب تمدید ثبت نام برای دانشجویان متقاضی وام دانشجویی و همچنین تمدید زمان واریز سررسید اقساط ...
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 99/01/03

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز:
خبرهای خوب تمدید ثبت نام برای دانشجویان متقاضی وام دانشجویی و همچنین تمدید زمان واریز سررسید اقساط ...