وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/01/30

#اطلاعیه_مهم

 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:
آندسته از دانشجویان که وضعیت تحصیلی‌ خود مانند انتخاب شیوه تحصیلی را مشخص ننموده‌اند و نیز آندسته از دانشجویان که پایان‌نامه خود را از طریق انتخاب واحد مجدد تمدید ننموده‌اند، مطابق ماده ۷ آئین نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته شده و وضعیت نامبردگان در سیستم آموزشی راکد و انصراف از تحصیل ثبت شده است، لذا خواهشمند است در اسرع وقت با مدیرمحترم گروه تماس حاصل نمایند.
 بدیهی است کلیه عواقب ناشی از عدم مشخص نمودن وضعیت تحصیلی به عهده شخص دانشجو می‌باشد.
(واحد آموزش موسسه‌ آموزش عالی توس)