وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوت به همکاری متخصصین حوزه برنامه نویسی سایت و اپلیکشن
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/11/30

گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس از متخصصین حوزه برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را به Telegram ID : @Afarandeh83 ارسال نمایند.