وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


درخواست دسترسی به منابع و پایگاههای فارسی و لاتین
موضوع: کتابخانه, پایگاه های اطلاعاتی
تاریخ : 95/08/16

درخواست دسترسی به منابع و پایگاههای فارسی و لاتین

دانشجویان و اساتید گرامی می توانند درخواست های خود را جهت دسترسی به منابع و پایگاههای فارسی و لاتین به مسئول کتابخانه ارایه نمایند.

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی