وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


بازتاب خبری اختتامیه دوره طراحی بازی های کامپیوتری - گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس - در روزنامه صبح امروز  ( مورخ 98/11/30 )
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/12/01

بازتاب خبری اختتامیه دوره طراحی بازی های کامپیوتری - گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس - در روزنامه صبح امروز  (مورخ 98/11/30)