وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اینفوگرافی " مراحل دریافت مجوز ایجاد نشریه دانشگاهی " در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, آئین نامه ها
تاریخ : 97/10/08

اینفوگرافی " مراحل دریافت مجوز ایجاد نشریه دانشگاهی " در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی