وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم در خصوص طرح پایش، خوابگاه و امور وام های دانشجویی
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی, خوابگاه های خودگردان, اطلاعیه ها
تاریخ : 0/07/28

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

جهت کسب اطلاعات در خصوص امور طرح پایش ، خوابگاه و .... به آی دی تلگرام ( خانم انسان ) 
@toos_student
و جهت کسب اطلاعات و هماهنگی در خصوص امور وام های دانشجویی به آی دی تلگرام ( خانم محمدی )
@Toos_vam
پیام داده و منتظر دریافت پاسخ خود باشید .
(امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس)