وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه امور نظام وظیفه
موضوع: آموزش
تاریخ : 0/08/09


 قابل توجه دانشجویان(مرد) ورودی جدید:
 آندسته از دانشجویان که امور مربوط به معافیت تحصیلی خود را تاکنون انجام نداده‌اند، تا تاریخ ۲۰ آبانماه به اداره آموزش مراجعه نمایند.
در غیراینصورت عواقب ناشی از عدم تحویل معافیت تحصیلی بعهده شخص دانشجو می‌باشد.
اداره آموزش موسسه آموزش عالی توس