وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی ورودی های جدید بسیج دانشجویی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 0/08/05

اردودی ورودی های جدید بسیج دانشجویی


به همراه برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی
خواهران: دوازده و سیزدهم آبان ماه
برادران: سیزده و چهاردهم آبان ماه

جهت ثبت نام به آی دی ذیل مسئول بسیج مراجعه کنید.

برادران
@SYD_MRTZ13
خواهران
@rouzbakhsh_79

بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس
@b_toos_news