وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر کریم عبداللهی نژاد
موضوع: هیات موسس
تاریخ : 94/07/28

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تحصیلی: خبرگان

سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 20 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: ریاست دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی، مدیریت گروه و سرپرستی تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات

تألیفات: دارای 7 جلد کتاب و بیش از 20 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی