وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر محمود نقیب زاده
موضوع: هیات موسس
تاریخ : 94/07/28

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: لیسانس آمار و کامپیوتر از دانشگاه مشهد

کارشناسی ارشد: علوم کامپیوتر از آمریکا

دکتری: مهندسی کامپیوتر از آمریکا

سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 30 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد، مدیر مرکز کامپیوتر آستان قدس رضوی

تألیفات: دارای 10 جلد کتاب و بیش از 120 مقاله علمی