وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر خلیل مافی نژاد
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری برق
مسئولیت در هیات امناء: عضو اسبق هیات امناء