وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر علی وحیدیان کامیاد
موضوع: هیات موسس
تاریخ : 94/11/14

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: ریاضی از دانشگاه مشهد

کارشناسی ارشد: ریاضی از موسسه عالی ریاضیات تهران

دکتری: ریاضی از انگلستان

سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 39 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: مدیر گروه ریاضی، معاون پژوهشی دانشکده ریاضی، ریاست کتابخانه دانشکده علوم

تألیفات: دارای 5 جلد کتاب و بیش از 70 مقاله علمی