وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر ابراهیم بهنام دهکردی
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

مرتبه علمی: استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی
مسئولیت در هیات امناء: عضو اسبق هیات امناء