وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شادروان آقای دکتر حامدرضا طارقیان عضو فقید هیات موسس و امنا
موضوع: هیات موسس
تاریخ : 94/07/28

مرتبه علمی: استاد  تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: مهندسی ساختمان از پلی تکنیک نیوکاسل انگلستان

کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع تخصص علم مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان

دکتری: علم مدیریت از دانشگاه کرانفلید انگلستان

سوابق آموزشی و پژوهشی: 

 • بیش از 27 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سرپرستی و راهنمایی پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری
 • تالیف و ترجمه بیش از 7 کتاب دانشگاهی و چاپ بیش از 53 مقاله علمی 
 • ارایه بیش از 10 طرح پژوهشی تصویب شده در شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد( به مدت 36 ماه، 1384 -1381)
 • سرپرست کتابخانه دانشکده ریاضی
 • رییس دانشکده علوم ریاضی
 • رییس کمیته تخصصی علوم پایه هیأت ممیره دانشگاه فردوسی مشهد(به مدت 6 سال و 3 ماه).
 • عضو هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد(به مدت 6 سال و 3 ماه ).
 • نماینده هیات جذب اعضا هیات علمی در دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه فردوسی 
 • عضو هیات تحریریه مجلات دانش و فناوری ، پژوهشنامه مدیریت و تحول ....