وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آقای دکتر اصغر کرایه چیان
موضوع: هیات موسس
تاریخ : 94/07/28

مرتبه علمی: استاد تمام دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی: ریاضی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: معادلات دیفرانسیل از انگلستان

دکتری: ریاضی کاربردی از آمریکا

سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 35 سال عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی: مدیر گروه ریاضی ، سرپرست موسسه آموزش عالی توس

تألیفات: دارای 6 جلد کتاب و بیش از 40 مقاله علمی