وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب به مناسبت سالروز " کشف حجاب " توسط رضاخان
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/10/16

گزارش تصویری برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب به مناسبت سالروز " کشف حجاب " توسط رضاخان