وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از « بازدید علمی پروژه درحال احداث هتل برلیان »
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/28

به مناسبت هفته پژوهش سال 1398
گزارش تصویری از « بازدید علمی پروژه درحال احداث هتل برلیان »
با حضور اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی  ارشد مهندسی عمران  
 (انجمن علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس)
سه شنبه 98/9/26