وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از حضور بسیجیان در بزرگداشت هفته بسیج و حضورمسئولین موسسه به همراه اعضای پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران جهت عرض تبریک به پرسنل، اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/09/20

گزارش تصویری از حضور بسیجیان در بزرگداشت هفته بسیج و حضورمسئولین موسسه به همراه اعضای پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران جهت عرض تبریک به پرسنل، اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی توس