وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 گزارش تصویری از برگزاری « ورک شاپ آشنایی با دوره های بورس و بازار سرمایه »
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/20

 گزارش تصویری از برگزاری « ورک شاپ آشنایی با دوره های بورس و بازار سرمایه »
 با سخنرانی آقای مهندس کرمانی نژاد
 ( گروه مدیریت موسسه آموزش عالی توس ) 

سالن آمفی تاتر -  چهارشنبه 20 آذر ماه 98