وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم فرهنگی - دانشجویی شب یلدا
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/10/01

گزارش تصویری از برگزاری مراسم فرهنگی - دانشجویی شب یلدا