وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و بزرگداشت مقام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شهدای محور مقاومت
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 98/10/19

گزارش تصویری از برگزاری مراسم سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و بزرگداشت مقام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شهدای محور مقاومت
(معاونت فرهنگی، اجتماعی و بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس )
چهارشنبه 98/10/18