وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری آئین نودانشجویان و نشست صمیمی دانشجویان « جدیدالورود » گروه علوم ورزشی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/29

گزارش تصویری از برگزاری آئین نودانشجویان جدیدالورود گروه علوم ورزشی با مدیران موسسه آموزش عالی توس - سالن آمفی تاتر - یکشنبه 98/7/28