وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری ( سمینار آشنایی با لینوکس در هک و امنیت)
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/28

گزارش تصویری از برگزاری ( سمینار آشنایی با لینوکس در هک و امنیت)
سخنران : جناب آقای مهندس خبیر
(انجمن علمی گروه کامپیوترموسسه آموزش عالی توس )  
سه شنبه 98/9/26