وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 گزارش تصویری از برگزاری (سمینار آموزشی سرویس های مخابراتی)
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/30

 گزارش تصویری از برگزاری (سمینار آموزشی سرویس های مخابراتی)

سخنران : آقای مهندس آل سیدان
 پنجشنبه  ۹۸/۹/۲۸ - گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس