وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از اردوی جهادی دانشجویی آقایان - فروردین ۱۳۹۸
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/01/18

گزارش تصویری از اردوی جهادی دانشجویی آقایان - فروردین ۱۳۹۸- روستای ساق حومه شهرستان تربت - بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس