وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری وبینار آموزشی آشنایی با موتورهای کاوش و جستجوی بهینه و راهبردهای آن
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/04/29

گزارش تصویری ازبرگزاری وبینار آموزشی آشنایی با موتورهای کاوش و جستجوی بهینه و راهبردهای آن
 سخنران: خانم مهندس نعيمه ظريف قاسميان  
معاونت پژوهش و فناوري موسسه آموزش عالی توس  -  پنجشنبه  99/4/12
(روابط عمومي موسسه اموزش عالي توس)