وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار ( آشنایی با مفاهیم اولیه بازار سرمایه و بورس )
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/30

گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار ( آشنایی با مفاهیم اولیه بازار سرمایه و بورس )
سخنران: مهندس مهدی اسکندری
( گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس ) - پنجشنبه 98/9/28