وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار ( آشنایی با روش تحلیل تاریخچه زمانی خطی )
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/28

گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار ( آشنایی با روش تحلیل تاریخچه زمانی خطی )
استاد: سرکار خانم دکتر بهنام راد
 (انجمن علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس)  
سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی توس
سه شنبه 98/9/26