وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار (برندسازی شخصی در بستر بازاریابی دیجیتال)
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/30

گزارش تصویری ازبرگزاری سمینار (برندسازی شخصی در بستر بازاریابی دیجیتال)
سخنران : جناب آقای دکتر آقاجانی
 ( گروه مدیریت موسسه آموزش عالی توس ) سالن آمفی تاتر -  چهارشنبه 98/9/27