وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری ( وبینار آموزشی ایمنی ساختمان ها در برابر حریق )
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/04/29

گزارش تصویری ازبرگزاری ( وبینار آموزشی ایمنی ساختمان ها در برابر حریق )
سخنران: مهندس میثم رضائی  
با همکاری گروه صنایع و معاونت پژوهشي موسسه آموزش عالی توس - جمعه 99/4/13
(روابط عمومي موسسه آموزش عالي توس)