وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری ازبرگزاری (کارگاه آموزشی آشنایی و پیاده سازی سیستم تلفنی VOIP مبتنی بر ایزابل)
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/10/04

گزارش تصویری ازبرگزاری (کارگاه آموزشی آشنایی و پیاده سازی سیستم تلفنی VOIP مبتنی بر ایزابل)
 سخنران: جناب آقای مهندس طارقیان
( گروه کامپیوترموسسه آموزش عالی توس ) - یکشنبه 98/10/1