وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری آئین افتتاحیه " کانون فیلم و عکس " موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/10/22

گزارش تصویری آئین افتتاحیه " کانون فیلم و عکس " موسسه آموزش عالی توس