وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری آئین افتتاحیه " کانون تئاتر " موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/15

گزارش تصویری آئین افتتاحیه " کانون تئاتر " موسسه آموزش عالی توس - چهارشنبه 97/10/12 - سالن اجتماعات