وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گروه تلگرامی رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی جهت ارتباط با مدیرگروه - پرسش و پاسخ
موضوع: آموزش, امور پژوهشی, امور دانشجویی
تاریخ : 96/07/12

گروه تلگرامی رشته کارشناسی پیوسته علوم ورزشی جهت ارتباط با مدیرگروه و پرسش و پاسخ با آدرس زیر راه ندازی گردید.

https://t.me/joinchat/GkdSGAlSP5h2AKM8A4M22w