وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 کسب مقام اول مسابقات بدمینتون توسط تیم بدمینتون آقایان دانشجویان موسسه آموزش عالی توس
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/07

عرض تبریک به مناسبت کسب مقام اول مسابقات بدمینتون توسط تیم بدمینتون دانشجویان موسسه آموزش عالی توس و کسب مقام اول بازیهای بدمینتون انفرادی توسط محمدامین علی اکبریان در مسابقات بدمینتون دانشجویان دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور