وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کسب مقام اول تیمی و مقامهای اول و دوم انفرادی بدمینتون دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی توس
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/07

عرض تبریک به مناسبت کسب مقام اول تیمی و مقامهای اول و دوم انفرادی بدمینتون دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی توس در مسابقات دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موسسات آموزش عالی منطقه9 کشور توسط خانمها مبینا نبی نژاد و فاطمه احمدزاده