وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کروکی و آدرس مجموعه ورزشی سجاد - سالن شهید فخار
موضوع: آموزش, واحد تربیت بدنی
تاریخ : 96/07/13

کروکی و آدرس مجموعه ورزشی سجاد - سالن شهید فخار جهت کلاسهای تربیت بدنی و ورزش 1

(موسسه آموزش عالی توس)