وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کرسی آزاداندیشی دانشجویان با حضور اعضای هیات علمی موسسه
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/04

کرسی آزاداندیشی دانشجویان با حضور اعضای هیات علمی موسسه با موضوع:
(سهم حوزه و دانشگاه در موفقیت کشور و بصیرت افزایی جامعه)
شنبه 97/10/8 ساعت 12 سالن اجتماعات