وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه و سمینار آموزشی ماساژدرمانی و ارتباط آن با سلامتی
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/25

گزارش تصویری " کارگاه و سمینار آموزشی ماساژدرمانی و ارتباط آن با سلامتی "
 یکشنبه ۲۴ آذر،  ساعت ۱۵ سالن آمفی تاتر ۱۰۴
 سخنران: آقای دکتر دوست محمدی
( گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس)