وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه اهمیت و لزوم طراحی اقلیمی
موضوع: امور پژوهشی, معماری, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/26

کارگاه اهمیت و لزوم طراحی اقلیمی،  استاد راد، مدرس گروه معماری موسسه آموزش عالی توس،  یکشنبه 97/9/25.