وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه آموزشی زبان بدن
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره, مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 96/09/19

کارگاه زبان بدن


یکشنبه ساعت ۱۵سالن اجتماعات


جهت ثبت نام روزهای پنجشنبه ساعت ۱۲-۱۰و شنبه ۱۰-۹.۳۰  به اتاق انجمن علمی واقع در طبقه اول آقای رستگار مقدم دبیر انجمن علمی صنایع مراجعه نمایید.