وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


چطور کرونا را از آنفلوانزا و‌سرماخوردگی تشخیص بدهیم.
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/12/07

چطور کرونا را از آنفلوانزا و‌سرماخوردگی تشخیص بدهیم.
تهیه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.