وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پویش کتابخوانی
موضوع: حوزه ریاست, کتابخانه, امور فرهنگی
تاریخ : 99/09/11

پویش کتابخوانی
مؤسسه آموزش عالی توس

کتاب برگزیده این دوره از پویش "اصول تولید محتوا"
به برگزیده این دوره مبلغ ۵۰ هزارتومان وجه نقد اعطا می گردد.
جهت دریافت و مطالعه کتاب در کتابخانه مجازی کتاب سبز
به نشانی: 
b2n.ir/mohtavaa
و برای ارسال پاسخ سؤالات پویش به نشانی:
b2n.ir/toosbook2
مراجعه فرمایید.