وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پویش نذر ماسک
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 0/06/29

#پویش_نذر_ماسک

با هدف سلامت تمامی مردم عزیز کشورمان در مقابل بیماری کرونا

خادمین عزیز می‌توانند با روش های زیر در این طرح مشارکت کنند:

واریز مبلغ نقدی به شماره کارت ذیل
6104337114670662
اهدای ماسک پارچه‌ای یا یک‌ بار مصرف

معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس
بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی توس(پایگاه شهید چمران)