وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورکشاپ گروه معماری
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 97/09/21

گروه معماری برگزار می نماید:

کارگاه ساخت فضای سیال

75 درصد تخفیف ویژه دانشجویان معماری

تاریخ شروع کارگاه هفته سوم آذر ماه